התרחשות רוחנית מתחת לברז: מה משמעות הניקיון לפני התפילה?

אמר רבי יוחנן: הרוצה שיקבל עליו עול מלכות שמים שלמה – יפנה ויטול ידיו, ויניח תפילין ויקרא קריאת שמע ויתפלל, וזו היא מלכות שמים שלמה. אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן: כל הנפנה ונוטל ידיו ומניח תפילין וקורא קריאת שמע ומתפלל – מעלה עליו הכתוב כאלו בנה מזבח...

מה אתה עושה כשאתה קם בבוקר? למה דווקא תפילה?

אגדה על הדף השבועי: ברכות יד – איסורים לפני התפילה   אמר רב: כל הנותן שלום לחבירו קודם שיתפלל – כאילו עשאו במה, שנאמר: חדלו לכם מן האדם אשר נשמה באפו כי במה נחשב הוא, אל תקרי במה אלא במה. ושמואל אמר: במה חשבתו לזה ולא לא-לוה. מתיב רב ששת:' בפרקים – שואל...

"דחוף להגיד פרק תהלים". ואם לא בא לי? (אגדה מהדף השבועי)

אגדה על הדף השבועי: ברכות יב – תפילה על האחר (נושאים נוספים באגדות הדף: כריעה וזקיפה בתפילה, בושה בעברה, יסודות אמונה בקריאת שמע)   אמר רבה בר חיננא סבא משמיה דרב: כל שאפשר לו לבקש רחמים על חברו ואינו מבקש – נקרא חוטא, שנאמר: גם אנכי חלילה לי מחטא לה' מחדול להתפלל...

אגדה מהדף השבועי: למה להתפלל במניין?

(במסגרת מיזם "הדף השבועי") אמר רבי יוחנן משום רשב"י, מאי דכתיב: ואני תפלתי לך ה' עת רצון? אימתי עת רצון – בשעה שהצבור מתפללין. רבי יוסי ברבי חנינא אמר, מהכא: כה אמר ה' בעת רצון עניתיך. רבי אחא ברבי חנינא אמר, מהכא: הן א-ל כביר ולא ימאס, וכתיב: פדה...
Malcare WordPress Security