אגדה מהדף השבועי: למה להתפלל במניין?

(במסגרת מיזם "הדף השבועי") אמר רבי יוחנן משום רשב"י, מאי דכתיב: ואני תפלתי לך ה' עת רצון? אימתי עת רצון – בשעה שהצבור מתפללין. רבי יוסי ברבי חנינא אמר, מהכא: כה אמר ה' בעת רצון עניתיך. רבי אחא ברבי חנינא אמר, מהכא: הן א-ל כביר ולא ימאס, וכתיב: פדה...
Malcare WordPress Security