התרחשות רוחנית מתחת לברז: מה משמעות הניקיון לפני התפילה?

אמר רבי יוחנן: הרוצה שיקבל עליו עול מלכות שמים שלמה – יפנה ויטול ידיו, ויניח תפילין ויקרא קריאת שמע ויתפלל, וזו היא מלכות שמים שלמה. אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן: כל הנפנה ונוטל ידיו ומניח תפילין וקורא קריאת שמע ומתפלל – מעלה עליו הכתוב כאלו בנה מזבח...

יציאת מצרים מול אחרית הימים – מי לוקח, ולמה זה משנה?

אגדה על הדף השבועי: ברכות יג – יציאת מצרים והגאולה האחרונה (נושאים נוספים באגדות הדף: כריעה וזקיפה בתפילה, בושה בעברה, יסודות אמונה בקריאת שמע)   תניא, אמר להם בן זומא לחכמים: וכי מזכירין יציאת מצרים לימות המשיח? והלא כבר נאמר: הנה ימים באים נאם ה' ולא יאמרו עוד חי ה'...

מי ברא את הרע? אגדה מהדף השבועי (לע"נ ההרוגים בנווה צוף)

ברכות יא – אגדה – ברכת האור והחושך. לעילוי נשמת הרוגי הפיגוע בנווה צוף. (נושאים נוספים באגדות הדף: ברכות התורה, ברכת האהבה)   מאי מברך? אמר רבי יעקב אמר רבי אושעיא: יוצר אור ובורא חשך. לימא: יוצר אור ובורא נגה! כדכתיב קאמרינן. אלא מעתה: עושה שלום ובורא רע, מי קא...

אפשר להתפלל על אדם שיתקן את עצמו, או שזה תלוי רק בו? אגדה מהדף השבועי

הנהו בריוני דהוו בשבבותיה דרבי מאיר והוו קא מצערו ליה טובא, הוה קא בעי רבי מאיר רחמי עלויהו כי היכי דלימותו. אמרה ליה ברוריא דביתהו: מאי דעתך? משום דכתיב יתמו חטאים? מי כתיב חוטאים, חטאים כתיב! ועוד, שפיל לסיפיה דקרא: ורשעים עוד אינם, כיון דיתמו חטאים – ורשעים...

אגדה מהדף השבועי: למה להתפלל במניין?

(במסגרת מיזם "הדף השבועי") אמר רבי יוחנן משום רשב"י, מאי דכתיב: ואני תפלתי לך ה' עת רצון? אימתי עת רצון – בשעה שהצבור מתפללין. רבי יוסי ברבי חנינא אמר, מהכא: כה אמר ה' בעת רצון עניתיך. רבי אחא ברבי חנינא אמר, מהכא: הן א-ל כביר ולא ימאס, וכתיב: פדה...
Malcare WordPress Security