"עבדות אני נותן לכם…" – מה דרוש לנשיא בישראל? (עיון באגדה)

אשר נשיא יחטא… אמר רב אבדימי בר חמא: פרט לנשיא שנצטרע, שנאמר: וינגע ה' את המלך ויהי מצורע עד יום מותו וישב בבית החפשית ויותם בן המלך על הבית. מדקאמר בבית החפשית, מכלל דעד השתא עבד הוה. כי הא דרבן גמליאל ורבי יהושע הוו אזלי בספינתא, בהדי דרבן גמליאל הוה פיתא,...

גוף ונשמה – שותפים, יריבים או מאוחדים? (אגדה)

אמר ליה אנטונינוס לרבי: גוף ונשמה יכולין לפטור עצמן מן הדין, כיצד? גוף אומר: נשמה חטאת, שמיום שפירשה ממני – הריני מוטל כאבן דומם בקבר. ונשמה אומרת: גוף חטא, שמיום שפירשתי ממנו – הריני פורחת באויר כצפור. אמר ליה, אמשול לך משל, למה הדבר דומה: למלך בשר ודם,...

התרחשות רוחנית מתחת לברז: מה משמעות הניקיון לפני התפילה?

אמר רבי יוחנן: הרוצה שיקבל עליו עול מלכות שמים שלמה – יפנה ויטול ידיו, ויניח תפילין ויקרא קריאת שמע ויתפלל, וזו היא מלכות שמים שלמה. אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן: כל הנפנה ונוטל ידיו ומניח תפילין וקורא קריאת שמע ומתפלל – מעלה עליו הכתוב כאלו בנה מזבח...

מה אתה עושה כשאתה קם בבוקר? למה דווקא תפילה?

אגדה על הדף השבועי: ברכות יד – איסורים לפני התפילה   אמר רב: כל הנותן שלום לחבירו קודם שיתפלל – כאילו עשאו במה, שנאמר: חדלו לכם מן האדם אשר נשמה באפו כי במה נחשב הוא, אל תקרי במה אלא במה. ושמואל אמר: במה חשבתו לזה ולא לא-לוה. מתיב רב ששת:' בפרקים – שואל...

יציאת מצרים מול אחרית הימים – מי לוקח, ולמה זה משנה?

אגדה על הדף השבועי: ברכות יג – יציאת מצרים והגאולה האחרונה (נושאים נוספים באגדות הדף: כריעה וזקיפה בתפילה, בושה בעברה, יסודות אמונה בקריאת שמע)   תניא, אמר להם בן זומא לחכמים: וכי מזכירין יציאת מצרים לימות המשיח? והלא כבר נאמר: הנה ימים באים נאם ה' ולא יאמרו עוד חי ה'...

"דחוף להגיד פרק תהלים". ואם לא בא לי? (אגדה מהדף השבועי)

אגדה על הדף השבועי: ברכות יב – תפילה על האחר (נושאים נוספים באגדות הדף: כריעה וזקיפה בתפילה, בושה בעברה, יסודות אמונה בקריאת שמע)   אמר רבה בר חיננא סבא משמיה דרב: כל שאפשר לו לבקש רחמים על חברו ואינו מבקש – נקרא חוטא, שנאמר: גם אנכי חלילה לי מחטא לה' מחדול להתפלל...
Malcare WordPress Security